Members of the Board

The Board of Executive Directors of the Japan Patent Attorneys Association (JPAA) comprises one president, eight vice presidents, and less than twenty Executive Directors. The President and vice presidents are elected from its member patent attorneys. The President of JPAA represents JPAA and presides over its business.

President

SUZUKI Kazunori

Vice Presidents

YONEYAMA Hisashi IWAKURA Tamiyoshi
HADATE Koji IMABORI Katsuhiko
HATTORI Shuichi KOSAKA Kaoru
TSURUYA Yuji TAKASHITA Masahiro

 

Executive Directors

HONDA Keiko YOSHII Masaei
KUROKAWA Megumu KITAMURA Shuichiro
KOTANI Masataka OZAWA Takeo
TAKAHASHI Masayoshi NAKAMURA Keiko
TSUBAKI Kazuhide KURIHARA Hiroshi
IIZUKA Takeshi SHINODA Takuhiro
MATSUMOTO Naoko YOSHIDA Rintaro
KAWABE Yasuhiro MAKI Emiko

 

Back to the top of the page