Members of the Board

The Board of Executive Directors of the Japan Patent Attorneys Association (JPAA) comprises one president, eight vice presidents, and less than twenty Executive Directors. The President and vice presidents are elected from its member patent attorneys. The President of JPAA represents JPAA and presides over its business.

President

SUZUKI Kazunori

Vice Presidents

YOSHII Masaei KUROKAWA Megumu
HAGIWARA Yasushi HIENAE Shuzo
ONUMA Kazuko TAKIZAWA Masanori
KAMEZAKI Nobuhiro YOSHIDA Rintaro

 

Executive Directors

IGA Seiji NOGAWA Nobuhisa
IWAKURA Tamiyoshi HADATE Koji
NAKANO Keiji OZAWA Takeo
TAKAHASHI Masayoshi SUZUKI Daisuke
NAKAMURA Keiko TSUBAKI Kazuhide
OKUGAWA Katsutoshi KOSAKA Kaoru
TSURUYA Yuji UEDA Shinichi
MAKI Emiko
Back to the top of the page