Members of the Board

The Board of Executive Directors of the Japan Patent Attorneys Association (JPAA) comprises one president, eight vice presidents, and less than twenty Executive Directors. The President and vice presidents are elected from its member patent attorneys. The President of JPAA represents JPAA and presides over its business.

President

  • SHIMIZU Yoshihiro

Vice Presidents

  • NISHINO Takuji

  • HAMADA Yuriko

  • SHOBAYASHI Masayuki

  • KONISHI Kay

  • AKANEGAKUBO Koji

  • SUDO Akinobu

  • FUJISAWA Shotaro

  • SUGIMURA Kenji

Executive Directors

KABASAWA Satoshi SAGI Takeshi
INOUE Yoshichika TSUJITA Takashi
HADATE Koji ISHIKAWA Ken
IMABORI Katsuhiko KIDO Yoshihiko
MURAMATSU Yuko ONUMA Kazuko
KAMEZAKI Nobuhiro IIZUKA Takeshi
FUJITA Norihiko KAMEYAMA Ikuya
WATANABE Hitoshi SENDA Kazuya
OKUMA Yuji
Back to the top of the page